Перша монографія Приазовського НПП

Вийшла з друку перша наукова робота про територію ПНПП, яка була написана за участю співробітника наукового відділу парку С.О. Ярового:

Коломійчук В.П., Яровий С.О. Конспект флори судинних рослин Приазовського національного природного парку. Київ: Альтерпрес, 2011. – 296 с.

Рецензенти:

доктор біологічних наук, професор Т.Л. Андрієнко-Малюк

доктор біологічних наук, професор О.М. Байрак

В монографії характеризується флора Приазовського національного природного парку, яка нараховує 1060 видів судинних рослин, з 418 родів, 92 родин та 4 відділів. Характеризується флористична дослідженість цієї територіальної одиниці. Здійснений різноманітний аналіз дослідженої флори, характеризується її раритетна фракція.

Для широкого кола читачів – ботаніків, географів, студентів біологичних факультетів університетів, працівників системи охорони природи, натуралістів-аматорів.

В основу «Конспекту флори Приазовського НПП» (далі - «Конспект») покладені матеріали обстеження території парку, проведеного авторами у 2002-2010 рр.

Дослідження проводилось за загальноприйнятими у ботаніці методами: детальномаршрутним і напівстаціонарним. У результаті цього був зібраний гербарій, який налічує близько 1000 гербарних аркушів, уточнені місцезростання деяких рідкісних видів рослин.

Проведені дослідження надають можливість констатувати присутність на території Приазовського НПП 1060 видів судинних рослин, які об'єднані в 418 родів, 92 родини і 4 відділи. З них 39 видів дерев і чагарників є інтродукованими і трапляються на території штучних лісових насаджень (лісосмуг, лісопарків, парків тощо), які частково також увійшли до території національного парку.

Аборигенна фракція флори налічує 589 видів, що складає 55,5% від спонтанної флори Приазовського НПП. Синантропну фракцію флори утворюють апофітна (аборигенна) і адвентивна групи, до яких віднесено 246 (23,2%) і 225 (21,3%) видів відповідно.

Спектр 10-и провідних родин парку формують Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Scrophulariaceae, у складі яких налічується 656 видів, що становить 61,8% від загального числа флори. Решта 82 родини, до складу яких входить від 1 до 30 видів, включають в сумі 404 види, що складає 38,2% флори парку.

У фітоценозах парку налічується трав'янистих рослин – 957 видів (90,3%), з яких 536 видів належать до багаторічників, 295 видів – до однорічників. Видів дворічників трохи менше – 126. Чагарники і напівчагарники в списку флори складають 72 види (6,%). Відсоток дерев в цій флорі незначний (31 вид; 2,9%).

До складу флори Приазовського НПП входять 155 рідкісних видів судинних рослин, які мають різний ступінь охорони. Зокрема, до списку МСОП занесені 11 видів (Astragalus reduncus Pall., Linaria biebersteinii Besser, Papaver maeoticum Klokоv та ін.), До Європейського Червоного списку – 19 видів (Astragalus henningii, Galium volhynicum Pobed., Ornithogalum melancholicum, Otites dolichocarpus, Phlomoides hybrida (Zelen.) R. Kam. еt Machmedov та ін). До Червоної книги України – 33 види (Astragalus borysthenicus Klokov, Cymbochasma borysthenica, Glycyrrhiza glabra L., Tamarix gracilis Willd. та ін.), до Додатку Бернської конвенції – 7 видів (Allium regelianum A. Becker ex Iljin, Ferula euxina M. Pimen. та ін.) [6; 51; 73]. 85 видів судинних рослин охороняються на регіональному рівні [61].

В цілому, слід зазначити, що флора Приазовського НПП характеризується давнім походженням, високою видовою різноманітністю, наявністю значної кількості рідкісних та ендемічних таксонів. Разом з тим доводиться констатувати, що до її складу входить значна кількість синантропних видів (які складають близько 44,5%), що пов'язано зі значним та тривалим антропогенним впливом на унікальні супраліторальні екосистеми Північного Приазов'я.

«Конспект» є першим науковим зведенням по флорі Приазовського НПП, який не претендує на повноту інформації на теперішній час. Автори будуть вдячні колегам за надану інформацію про фіторізноманіття цього об'єкту ПЗФ України, нові флористичні знахідки пропозиції та критичні зауваження.