Home Блог Категории Положение о Приазовском Национальном природном Парке

  Положение о Приазовском Национальном природном Парке

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Міністерства охорони

  навколишнього природного середовища

  України

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  ПРО ПРИАЗОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1.   Приазовський національний природний парк (далі - Парк) створений відповідно до Указу Президента України від 10.02.2010 № 154/2010 «Про створення Приазовського національного природного парку».

  Парк розташований на території Бердянського, Мелітопольського, Приазовського, Якимівського районів, міста Бердянська Запорізької області.

   

  1.2.     Парк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання .

  1.3.     Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок у відділенні Держказначейства України, печатку зі зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему, що реєструються в установленому порядку.

  1.4.      Парк підпорядкований Міністерству охорони навколишнього природного середовища України (далі - Мінприроди), оперативне управління здійснює Державна служба заповідної справи (далі - Державна служба).

  1.5.      Парк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», іншими законами України, підзаконними актами, Проектом організації території Приазовського національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів (далі - Проект організації) та цим Положенням.

  1.6.     Загальна площа Парку становить 78126,92 гектара, в тому числі 48053,20 гектара земель державної власності, що передаються (в тому числі з вилученням у землекористувачів) Парку в постійне користування (з них 12481,20 гектара земель згідно з таблицею 1 та 35572,0' гектара земель водного (220720,0 гектари Молочного лиману і 13500,0 гектарів Утлюцького лиману) та 3592,15 гектара земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів (таблиця 2), 26481,57 гектара земель державної власності (землі водного фонду) прилеглих до акваторії Азовського моря, що включаються до території парку без вилучення у тому числі:

  а)                            уздовж берегової лінії шириною два кілометри від урізу води:
  від точки з координатами 46°15'52" північної широти та 35°16'41" східної довготи до точки з координатами 46°39'34" північної широти та 35°55'7,7" східної довготи площею 13565 гектарів; від точки з координатами 46°45'17" північної широти та 35°ЗГ14" східної довготи до точки з координатами 46°46'50" північної широти та 36°42'33,г східної довготи площею 3151,29 гектара;

  від точки з координатами 46°42'21" північної широти та 36°50'1" східної довготи до точки з координатами 46°53'2" північної широти та 37°3'46" східної довготи площею 5618,71 гектара;

  б)                            прилеглих до коси Бердянської від точки урізу води з координатами 46°43'32,8" північної широти та 36°48'59,2" східної довготи до точки з координатами 46°42'46,4" північної широти та 36°47'39,3" східної довготи, далі до точки з координатами 46°39'10,8" північної широти та 36°43'44,7" східної довготи, далі до точки з координатами 46°38'24,6" північної широти та 36°43'24" східної довготи, далі до точки з координатами 46°37'9,7" північної широти та 36°43'58,4" східної довготи, далі до точки з координатами 46°36'46,7" північної широти та 36°45'58,4" східної довготи, далі до точки з координатами 46°37'26,4" північної широти та 36°47'44,5" східної довготи, до точки урізу води з координатами    46°38'15,4" північної широти та 36°46'37,2" східної довготи площею 4146,57 І     гектара.

  На землях, які передаються Парку без вилучення здійснюватиметься традиційна господарська діяльність з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

   

  Таблиця 1

  ПЕРЕЛІК

  земель, надання яких (у тому числі з вилученням у землекористувачів) у постійне користування Приазовському національному природному парку

  погоджено

  1.5.

  Уповноважений орган, користувач

   

  Площа, гектарів

  Мелітопольська районна державна адміністрація (землі запасу)

  652,90

  Приазовська районна державна адміністрація (землі запасу)

  3061,83

  Якимівська районна державна адміністрація (землі запасу)

  7986,41

  Комунальне сільськогосподарське підприємство «Зеленгосп»

  780,06

  Всього:

  12481,20

   

  Таблиця 2

  ПЕРЕЛІК

  земель, включення яких до складу Приазовського національного природного парку без вилучення погоджено

  1.6.

  Уповноважений орган, користувач

   

  Площа, гектарів

  Бердянська районна державна адміністрація (землі запасу)

  1361,84

  Бердянська міська рада (землі запасу)

  642,72

  Мелітопольська районна державна адміністрація (землі запасу)

  332,60

  і Приазовська районна державна адміністрація (землі запасу)

  232,07

  Якимівська районна державна адміністрація (землі запасу)

  590,84

  Рибальське колективне підприємство «Маяк»

  330,00

  Закрите акціонерне товариство «Приазовкурорт»

  97,04

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Азовтурінвест»

  5,04

  Всього:

  3592,15

  1.7. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та

  об'єктами вилучаються з господарського використання і надаються Парку у порядку, встановленому чинним законодавством України.

  1.8.     Право користування землею оформлюється відповідними документами.

  1.9.      Межі Парку встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали органів Держкомзему України, відображаються у відповідних формах державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

  1.10.   На території Парку у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка, зокрема межові знаки.

  1.11.  Юридична адреса Парку: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь.

  2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ЗАВДАННЯ

  2.1.  Парк створений з метою збереження, відтворення та раціонального використання типових і унікальних степових і водних природних комплексів північно-західного узбережжя Азовського моря, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

  2.2.  Основними завданнями Парку є:

  збереження цінних природних комплексів та об'єктів степової зони, включаючи степові, аквальні і екотонні біоценози, підтримання та забезпечення екологічної природної рівноваги в регіоні;

  проведення науково-дослідної роботи по вивченню природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього природного середовища, управління та ефективного використання природних ресурсів, організації та впровадження моніторингу ландшафтного та біологічного різноманіття;

  створення умов для організованого туризму, екскурсій, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням встановленого режиму охорони його природних комплексів та об'єктів;

  відродження місцевих традицій природокористування, розвиток втрачених видів господарства;

  відновлення осередків місцевих художніх промислів та інших видів народної творчості тощо.

  проведення екологічної освітньо-виховної роботи тощо.

  3. УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ

  3.1.  Управління Парком здійснюється відповідно до чинного законодавства спеціальною адміністрацією на чолі з директором.

  До складу спеціальної адміністрації входять відповідні структурні підрозділи згідно з затвердженим штатним розписом.

  3.2.  Адміністрацію Парку очолює директор, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади Міністром за поданням Державної

  служби.

  3.3.  Адміністрація Парку розробляє:

  проекти штатного розпису та кошторису доходів та видатків, погоджує їх з Державною службою і подає їх на затвердження Мінприроди;

  план природоохоронних заходів і подає його на затвердження Державній службі.

  3.4.  Для забезпечення виконання основних завдань та проведення природоохоронних,  науково-дослідних,  господарських та  інших заходів на

  території Парку, визначених Проектом організації, адміністрація Парку має право створювати в установленому порядку відповідні структурні підрозділи.

  3.5.  Парк в установленому порядку може:

  здійснювати будівництво лабораторних, житлових та господарських споруд, доріг, ліній електропередач, телефонного та радіозв'язку, інших інженерних

  мереж;

  надавати платні послуги згідно з чинним законодавством; публікувати результати своїх наукових досліджень або оприлюднювати їх іншими способами у порядку, що встановлений чинним законодавством; отримувати, передавати та поширювати наукову інформацію; здійснювати інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.

  3.6.  Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Парк завдань, в тому числі за організацію науково-дослідних робіт, збереження закріпленого за Парком державного майна і забезпечення протипожежної безпеки його об'єктів, за створення належних соціально-побутових і виробничих умов для працівників Парку тощо.

  3.7.  Директор Парку:

  вирішує питання його діяльності відповідно до завдань (п.2.2.);

  представляє Парк в органах державної влади, місцевого самоврядування та судових органах, а також підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності;

  відповідає за результати діяльності перед Мінприроди та Державною службою;

  у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження; визначає функціональні обов'язки працівників; входить до складу науково - технічної ради при Державній службі; здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

  3.8.   Директор призначає та звільняє з посади в установленому порядку :

  заступників директора за погодженням із Державною службою, головного   бухгалтера   за   погодженням   із   Державною   службою   та Мінприроди.

  3.9.   У разі відсутності директора з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов'язки виконує заступник директора - головний природознавець.

  3.10.  Кадри наукових працівників Парку комплектуються на конкурсній основі, а інженерно-технічних та інших штатних працівників - за згодою сторін, відповідно до чинного законодавства.

  3.11.  Для вирішення наукових або науково-технічних проблем у Парку створюється науково-технічна рада (далі - НТР). Положення про НТР, її склад, та порядок діяльності затверджуються в установленому порядку Державною службою.

  3.12. Для оперативної роботи і координації господарської та іншої діяльності підприємств, установ та організацій, розташованих на території Парку, його адміністрація може створювати координаційну раду із представників місцевих органів влади і управління та керівників цих підприємств, установ та організацій.

  3.13.  Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини адміністрації Парку з працівниками регулюються чинним законодавством.

  Оплата праці регулюється відповідними нормативними документами та законодавчими актами щодо працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери.

  3.14.  Трудовий колектив складають всі працівники Парку. З метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин та погодження інтересів працівників і адміністрації Парку між ними, відповідно до чинного законодавства, укладається колективний договір, який підписується уповноваженими представниками сторін.

  Представництво трудового колективу здійснюється профспілковим комітетом, який діє у відповідності до чинного законодавства.

  4. СТРУКТУРА, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ ТА ЙОГО ОХОРОНА

  4.1.   Територія Парку враховується в усіх видах проектно-планувальної та проектної документації.

  4.2.   На території Парку відповідно до природоохоронного законодавства виділяються такі зони :

  заповідна зона;

  зона регульованої рекреації; зона стаціонарної рекреації; господарська зона.

  Для кожної зони з урахуванням її наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання.

  4.2.1. Заповідна зона призначена для охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів.
  На території заповідної зони забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню цієї зони або порушує природний розвиток процесів та явищ і створює загрозу шкідливого впливу на її природні комплекси та об'єкти, а саме:

  будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю Парку, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та гелікоптерів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією Парку та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;

  геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, пошкодження грунтового покриву, порушення гідрологічного та гідрохімічного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;

  мисливство, рибальство, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково - обгрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових доліджень;

  використання природних ресурсів з порушенням вимог чинного законодавства.

  Для охорони, збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній зоні відповідно до Проекту організації в установленому порядку, дозволяється:

  виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, а також здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів внаслідок антропогенного впливу, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають тощо;

  здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не порушують режиму території, спорудження у встановленому порядку будівель та інших об'єктів, необхідних для виконання поставлених перед Парком завдань;

  збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, передбачених планами довгострокових стаціонарним наукових досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи.

  У разі термінової необхідності, за клопотанням Науково-технічної ради в заповідній зоні, з дозволу Мінприроди можуть проводитись санітарні рубки та роботи, пов'язані з ліквідацією осередків шкідників і хвороб або недопущенню їх появи, а також розробка вітровалів, буреломів і сніголамів.

  4.2.2. Зона регульованої рекреації - в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць.

  На території цієї зони забороняється:

  рубки головного користування, прохідні рубки, будівництво промислових, господарських і житлових об'єктів, не пов'язаних з діяльністю Парку, розробка корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покриву, промислове рибальство й мисливство, промислова заготівля лікарських рослин;

  проїзд та стоянка стороннього автомобільного та гужового транспорту;

  організація  масових спортивних та туристичних  заходів,  розміщення наметових таборів, човнових станцій не погоджені з його адміністрацією;

  розведення вогнищ поза відведеними для цього місцями, застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами рослин і лісу;

  інша діяльність, що може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони або знижують природну екологічну чи рекреаційну цінність території Парку.

  В зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку: проведення  санітарних рубок  і  заходів,   пов'язаних  із  збереженням, відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об'єктів згідно з Проектом організації;

  регульований збір грибів, ягід, плодів дикорослих плодових рослин із дотриманням природоохоронного законодавства;

  обладнання туристичних та екологічних стежок, організація природоохоронної пропаганди, короткотривалі туристичні екскурсії й відпочинок населення;

  регулювання чисельності диких тварин до оптимальної та селекційний відстріл у встановленому порядку за погодженням з Мінприроди;

  відлов маток та плідників для відновлення популяцій місцевих видів риб;
  здійснення аматорського і спортивного рибальства;                                            

  в установленому порядку використання природних ресурсів для задоволення потреб працівників Парку та громадян, які постійно проживають на його території у сінокосах, випасах, городах і паливі, відповідно до існуючих нормативів на спеціально виділених для цього земельних ділянках.

  4.2.3.    Зона стаціонарної рекреації - призначена для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших стаціонарних об'єктів обслуговування відвідувачів Парку.
  В зоні стаціонарної рекреації створюються туристичні, екскурсійні та прогулянкові маршрути (лінійні, кільцеві, радіальні), обладнуються місця для ночівлімаршрутів створюються природозахисні лінійні коридори шириною до 25 м, які повинні обмежувати вільне пересування відвідувачів поза туристичною трасою. В цій зоні на спеціально виділених ділянках дозволяється любительське і спортивне рибальство, утилітарна рекреація (збирання грибів, ягід, фотомисливство тощо) над наглядом відповідних служб Парку. В зоні стаціонарної рекреації, враховуючи зарубіжний досвід, можуть створюватися рекреаційно-акваторіальні, туристичні та інші комплекси.Тут забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов'язана з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованой рекреації. (хижі, бівуачні зупинки) для відпочинку та огляду місцевості. Вздовж трас

  4.2.4. В межах господарської зони проводиться господарська діяльність спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені пункти, об'єкти комунального призначення Парку, а також землі інших землевласників та землекористувачів, що включені до складу Парку, на яких господарська діяльність здійснюється з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.

  4.3.   На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації та господарської зони забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження рекреаційної цінності території Парку.

  4.4.   У разі термінової необхідності за клопотанням НТР Парку, з дозволу Мінприроди, на території Парку можуть проводитися заходи, спрямовані на охорону природних комплексів, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха (в тому числі санітарні рубки, пов'язані з ліквідацією осередків шкідників та хвороб, розробка вітровалів, сніговалів, буреломів тощо) та в інших цілях, що не передбачені Проектом організації Парку.

  4.5.   Для ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, в результаті яких виникає пряма загроза життю людей чи знищення особливо цінних природних комплексів, особливо термінові заходи здійснюються за рішенням адміністрації Парку.

  4.6.   Охорона території Парку покладається на його службу державної охорони, що входить до складу служби державної охорони природно-заповідного фонду України.

  Очолює службу державної охорони (далі - служба держохорони) директор Парку.

  4.7.   Координацію діяльності служби держохорони здійснює Державна
  служба.

  4.8.  Основними завданнями служби держохорони Парку є :
  забезпечення додержання режиму території Парку;

  попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства на території Парку.

  4.9.  Повноваження служби держохорони Парку визначаються чинним
  законодавством.

  4.10. Працівники служби держохорони парку зобов'язані здавати у встановленому порядку кваліфікаційні іспити на знання правил, постанов, інструкцій щодо порядку охорони територій та об'єктів, в тому числі тваринного та рослинного світу, забезпечення режиму території парку, порядку використання табельної зброї та спеціальних засобів самозахисту і т.п. Особи, які не здали кваліфікаційні іспити, до виконання службових обов'язків не допускаються.

  4.11. Підприємства, установи, організації, юридичні та фізичні особи, землі яких входять до складу Парку, проводять господарську та іншу діяльність з додержанням вимог природоохоронного законодавства і несуть відповідальність за порушення режиму території Парку.

  4.12. Порушення вимог природоохоронного законодавства на території Парку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність.

  4.13. Юридичні та фізичні особи зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну внаслідок порушення режиму території Парку, а також природним комплексам в розмірі і порядку, що встановлюється чинним законодавством України.                

  4.14. Розміри шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства на території Парку, визначаються за таксами, що затверджуються в установленому порядку.

  4.15. Державний контроль за додержанням режиму території Парку здійснюється Мінприроди.

  5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

  5.1.  Науково-дослідна робота на території Парку проводиться відповідно до чинних Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 163 від 10.11.1998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.1998 за № 852/3292 та Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 103 від 09.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.08.2000 за № 546/4769 з метою вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за змінами екосистем, екологічного прогнозування, розробки наукових основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо цінних об'єктів

  5.2.  Основними напрямами наукових досліджень на території Парку визначаються з урахуванням програм і планів науково-дослідних робіт, що затверджуються Національною академією наук України (далі - НАН України) та Мінприроди.

  5.3.  Парк, відповідно до покладених на нього завдань, проводить наукові дослідження за напрямами:

  інвентаризація флори, фауни, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів на його території;

  вивчення міжсистемних зв'язків, структури і закономірностей функціонування природних комплексів;

  комплексні наукові, дослідження з питань збереження унікальної та типової флори і фауни Парку.

  5.4.  Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень   за   станом   і   змінами   природних комплексів   на   території

  Паку є його Літопис природи, який ведеться в установленому порядку за програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків, затвердженою спільним наказом Міністерства екології та природних ресурсів України та Національної академії наук України №465/430 від 25.11.2002.

  5.5.  Парк може:

  брати участь у екологічних, регіональних, галузевих, державних, загальнодержавних, міжнародних програмах, а також конференціях, симпозіумах тощо;

  формувати наукові колекції рослинного та тваринного світу, вести обмін експонатами тощо.

  5.6.  Наукові дослідження на території Парку можуть здійснюватись іншими науково-дослідними установами та організаціями на основі єдиних програм і планів науково-дослідних робіт чи спеціальних угод між цими установами та організаціями і адміністрацією Парку.

  5.7.  Координацію наукових досліджень на території Парку здійснює відповідно до природоохоронного законодавства НАН України разом  Мінприроди.

  5.8.  Наукові підрозділи ведуть в установленому порядку первинний облік
  кадастрових відомостей на території Парку.

  6. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ТА РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  6.1.  Еколого-освітня діяльність на території Парку здійснюється відповідно до чинного Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України № 140 від 21.09.1998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.1998 за №630/3070).

  6.2.  Парк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації по формуванню екологічної етики й естетики тощо.

  6.3.  Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:
  популяризації екологічних знань;

  впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання; вміння прогнозувати віддалені наслідки втручання людини в природу; організації екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо; формування фото-, слайдо-, кіно-, відеотек тощо;

  здійснення іншої діяльності, що не заборонена чинним законодавством.

  6.4.    Підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення та відпочиваючих в оздоровчих закладах здійснюється Парком через засоби масової інформації, шляхом випуску друкованої поліграфічної продукції тощо.

  6.5.  Парк :

  забезпечує організацію рекреаційної інфраструктури, поширює мережу еколого-освітніх та науково-пізнавальних маршрутів, рекреаційних зон для створення сприятливих умов для відпочинку населення та відвідувачів Парку;

  здійснює роботи щодо оцінки рекреаційних ресурсів (природні, історико-культурні, етнографічні тощо);

  проводить дослідження пов'язані із організацією щодо надання платних рекреаційних послуг відповіднр до чинного законодавства.

  7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  7.1.   Майно парку складають основні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Парку.

  7.2.   Державне майно, яке закріплюється за Парком, належить йому на правах оперативного управління. Здійснюючи це право, Парк використовує вищезазначене майно для здійснення природоохоронної, наукової, культурно-освітньої, рекреаційної та господарської діяльності у відповідності з чинним законодавством і цим Положенням.

  7.3.  3емля, основні фонди, інше державне майно не можуть бути предметом застави.

  7.4.  Списання державного майна з балансу може здійснюватись Парком тільки в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

  7.5. Парк має право з дозволу Мінприроди в установленому порядку здавати в оренду або надавати в тимчасове користування майно і приміщення, які не використовуються в природоохоронних, наукових і виробничих цілях, на вигідних для Парку умовах.

  7.6. Збитки, заподіяні Парку внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються в установленому порядку, в т.ч. за рішеннями суду або господарського суду.

  8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  8.1. Утримання Парку здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України. Для цієї мети можуть також залучатися кошти місцевих бюджетів, благодійних фондів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян (в тому числі -валютних) та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

  Кошти (в тому числі в валюті) отримані від природоохоронної, наукової, рекреаційної, рекламно-видавничої, господарської та іншої діяльності, яка відповідає чинному  законодавству, є власними коштами Парку і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для охорони та відтворення природних комплексів Парку.

  8.3. Парк несе відповідальність згідно з чинним законодавством: за порушення   договірних   зобов'язань,   кредитно-розрахункової   і   податкової дисципліни, вимог до якості продукції і інших правил здійснення господарської діяльності, за вірогідність результатів досліджень, висновків і рекомендацій.

  8.4. За відвідування території Парку, за погодженням із спеціально уповноваженими державними органами може встановлюватись плата.

  8.5. Парк звільняється від плати за землю відповідно до чинного законодавства та йому встановлюються пільги щодо оподаткування.

  8.6. Матеріально-технічне забезпечення Парку здійснюється в установленому порядку за рахунок Державного бюджету.

  8.7. Проведення заходів щодо збереження природних комплексів та іншої діяльності здійснюється згідно в Планом природоохоронних заходів, який затверджується Державною службою.

  9. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ 9.1 Парк здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

  9.2.  Директор Парку і  головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за організацію, додержання порядку, термінів виконання, вірогідності обліку та статистичної звітності.

  9.3.    Парк звітує про свою діяльність перед Мінприроди, Державною службою та іншими відповідними органами державної виконавчої влади в порядку і строки, встановлені чинним законодавством.

  10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  10.1.  Парк бере участь у співробітництві по виконанню та додержанню норм міжнародних правових документів в галузі охорони природно-заповідного фонду і, за дорученням Мінприроди бере участь в розробці міжнародних наукових та науково-технічних програм та забезпеченні обміну науковою інформацією.

  10.2.  Парк може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об'єднань, організацій тощо.

  11. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ПАРКУ

  11.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку проводиться відповідно до чинного законодавства України.

   

  Начальник відділу державного управління територіями

  та об'єктами природно-заповідного фонду України Державної

  служби заповідної справи                                                                                                  П.Г. Вакуленко

   

  Обновлено (02.03.2011 10:57)